Hitta det du söker här

Många äldre ordineras olämpliga läkemedel

18 maj 2011
Pensionärsorganisationerna SPF och PRO agerar nu gemensamt för att förbättra behandlingen av äldre. Målet är att halvera andelen äldre (80+) som har olämpliga läkemedel.

I Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” listas en rad läkemedel som ensamma eller i kombination har klassats som olämpliga för äldre. Det handlar bland annat om vissa ångestdämpande, smärtstillande och lugnande medel. Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har analyserat Socialstyrelsens läkemedelsstatistik från 2010 för åldersgruppen över 80 år. Analysen visar att 31,6 procent av de läkemedel som hämtades ut från apotek under 2010 är sådana som Socialstyrelsen anser ”bör undvikas” vid behandling av äldre.

Oacceptabelt hög andel
– Det är oacceptabelt att en så hög andel äldre patienter får olämpliga läkemedel. En namngiven läkare skall ha det samlade ansvaret för patientens hela läkemedelsbehandling, säger Lars Nilsson, professor emeritus i farmaci och sakkunnig på SPF.

Många multisjuka äldre tar fler än tio olika mediciner dagligen och många får olämpliga läkemedel. Läkemedel som klassats som olämpliga innebär att den äldre patienten löper en hög risk att drabbas av biverkningar. Läkemedlen ska enligt Socialstyrelsen bara användas om det finns särskilda behov och om nyttan är större än riskerna. Användningen ska dessutom följas upp regelbundet. Men en stor utmaning är att medicinerna ofta ordineras av olika läkare, som saknar en helhetsbild av den äldre patientens behov och hela behandlingen.

– Olämplig och felaktig medicinering av äldre orsakar onödigt lidande. Kunskaperna måste förbättras och vården måste arbeta bättre med uppföljning av läkemedelsbehandling. Vi samverkar med SPF för att halvera andelen olämpliga läkemedel som används av äldre, säger Sten Boström, ombudsman på PRO.

Grundläggande kvalitetsproblem
SPF och PRO anser att det finns grundläggande kvalitetsproblem inom läkemedelsbehandlingen och att dessa måste angripas på nationell nivå för att åstadkomma en förbättring som kommer alla äldre till del. Det räcker inte med en nationell läkemedelsstrategi, utan strategin måste också utmynna i konkret handling som gör nytta för äldre redan idag.

Det finns flera goda exempel på hur man kan arbeta bättre, med nya metoder och samverkan mellan olika vårdgivare för att höja kvaliteten och minska felen.

Läkemedelsgenomgångar har blivit ett vanligt arbetssätt för uppföljning på vårdinrättningar och äldreboenden för att skapa en helhetsbild av den äldres läkemedelsbehandling. En läkemedelsgenomgång är en metod där läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal samverkar för att gå igenom och anpassa läkemedelsbehandlingen till varje enskild patients situation och behov.

I Region Skåne tillämpas nu en evidensbaserad metod som utvecklats vid Lunds universitetssjukhus, där varje patient som skrivs ut från sjukhusvård får med sig en läkemedelsberättelse, ett komplement till journalen som ger en tydlig bakgrund till varje behandling, ändringar i medicineringen och orsakerna till varje åtgärd. Detta har blivit ett mycket uppskattat hjälpmedel för bland annat äldreboenden och primärvård.

Detta vill Koll på Läkemedel uppnå

  • Halvera andelen av äldre över 80 år med olämpliga läkemedel.
  • Varje äldre patient ska få en läkare med totalansvar för all medicinering, en dirigent.
  • Bättre dokumentation av de läkemedel som ordineras till äldre
  • Årliga läkemedelsgenomgångar för äldre som behandlas för flera sjukdomar. 

Mer information om Koll på Läkemedel finns på: www.kollpalakemedel.se

Tipsa en kollega